INTRODUCTION

Tên chương trình: CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

(Xây dựng từ chương trình gốc của Michigan State University)

Trình độ đào tạo:   Đại học

Ngành đào tạo:      Công Nghệ Sinh Học

Hình thức đào tạo: Tập trung

Title:                       The Advanced Program in BSc.Biotechnology

Level:                      Undergraduate program

Field of study:          Biotechnology

Form of training:       Full time, regular

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ sinh học (CNSH) cung cấp kiến thức và kỹ năng công nghệ sinh học cho sinh viên và trang bị cho sinh viên các khả năng sau đây:

- Hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình sinh học liên quan tới công nghệ sinh học theo nghĩa tổng quát nhất. Có kỹ năng chuyên môn sâu trong ứng dụng những kỹ thuật hiện đại trong CNSH như kỹ thuật di truyền, kỹ thuật vi sinh, công nghệ enzim và protein,…

- Có kiến thức cơ bản về toán học, vật lý học, hoá học, sinh học, sinh hoá, tin học để hỗ trợ việc học tập.

- Có kỹ năng về tiếng Anh để học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh.

- Có khả năng tự học và nghiên cứu.

- Có thể tham gia nghiên cứu, quản lý việc sản xuất liên quan ứng dụng CNSH như trong nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm và xử lý vấn đề môi trường.

- Có thể học cao học trong và ngoài nước.

Objectives

The curriculum of BSc.Biotechnology aims at training engineers with biotechnological knowledges and skills  as well as  equips the students with some capacities as follows:

- Understanding in general of the principles of biotechnological process and specialized skills in applying the modern technology in biotechnology such as genetic technology, microbiology, enzim, protein, …

- Fundamental knowledge in mathematics, physics, chemistry, biology, biochemistry, informatics to support their study goal in advanced program.

- English learning environment to study and communicate.

- Self-study and research capacities.

- Applying of biotechnology in research and production management in agriculture, aquaculture and fisheries, food technology and environment treatment.

- Opportunities for graduate education overseas.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO THIẾT KẾ

4,5 năm

ACADEMIC PROGRAM TIME FRAME

The curriculum requires 4,5  years (9 semesters).

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ

153 tín chỉ

CREDITS REQUIRED: 153

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy định tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trúng tuyển khối A, B kỳ thi tuyển sinh đại học và đạt điểm kiểm tra tiếng Anh đầu vào (do Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần thơ tổ chức). Qui mô tuyển sinh: chọn từ 25-30 sinh viên. Với qui mô này sinh viên sẽ có điều kiện tốt nhất để tiếp thu tất cả các kỹ năng cần thiết: chuyên môn, thực hành, giao tiếp, nghiên cứu và tiếng Anh.

Admission requirements

Students are already passed the national entrance exam of Ministry of Education and Training with recruitment block A and B and meet the  English testing requirements (set up by Center for Foreign Languages of Cantho University)

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ. (Quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng ban hành theo Quyết định số 1521/ĐHCT-ĐT, ngày 27.08.2007). Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học của trường đại học Michigan State University (MSU), một trường hàng đầu của Hoa Kỳ về đào tạo ngành Công nghệ sinh học. Sinh viên được học trong điều kiện học tập tốt nhất bằng tiếng Anh. Giảng viên là những cán bộ giảng dạy với học vị ít nhất là thạc sĩ của trường Đại học Cần Thơ (hoặc Việt kiều) có kinh nghiệm giảng dạy, từng dạy và học tại các nước nói tiếng Anh; một số môn học sẽ do giáo sư của trường MSU trực tiếp giảng dạy.

Điều kiện tốt nghiệp tuân theo Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của trường Đại học Cần Thơ. Để được nhận đề tài luận văn tốt nghiệp (LVTN) sinh viên phải tích lũy ít nhất 120 tín chỉ. SV làm LVTN phải đăng ký học phần như các học phần bình thường khác. Sinh viên phải hoàn thành tất cả các học phần bắt buộc cũng như số học phần tự chọn theo yêu cầu của chương trình đào tạo, tổng lượng kiến thức tối thiểu là 153 tín chỉ. Điểm trung bình chung tích lũy (hệ 4) của các học phần đạt từ 2,00 trở lên . Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối. (Điều 28)

Academic system – Graduation Requirements

Students are learned in the best conditions with the curriculum based on the one of Biotechnology in Michigan State University (MSU), one of the top universities with  biotechnological field in the United States . All courses will be delivered in English by selected lecturers at Cantho University (CTU) and  from overseas. The MSU professors are also invited to deliver some courses. Academic system and graduation requirements are based on the credit-based undergraduate system in use in CTU.

AUN - QA

Số lượt truy cập

027829
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
17
62
269
27829